Spelvoorwaarden


Algemeen
1. Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op www.novibrain.com (hierna te noemen: de “Actie”).
2. Deze Actie wordt georganiseerd door Dezzel Media B.V. (hierna te noemen: “Dezzel”), Wisselweg 33, Almere
3. De Actie is ter promotie van novibrain
4. De Actie loopt van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 (hierna te noemen: de “Actieperiode”).
De Actie
1. De Actie bestaat uit het invullen van het registratieformulier op de website www.novibrain.com (verder: de “Website”). U staat er voor in dat de verstrekte gegevens correct, huidig en volledig zijn. Per adres kunt u eenmalig deelnemen.
2. Deelname aan de Actie is gratis.
3. Om aan de Actie te mogen deelnemen moet u op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud zijn en een vaste woon- en verblijfplaats in Nederland hebben. Als Dezzel daarom verzoekt, dient U te kunnen bewijzen dat U aan deze voorwaarden voldoet.
4. De winnaar wordt binnen drie (3) maanden na afloop van de Actie in één keer getrokken uit alle deelnemers door trekking uit de database met deelnemers.
Uitsluiting deelname
1. Medewerkers van DEZZEL en door haar ingeschakelde derden, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
2. DEZZEL behoudt zich het recht voor om u zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of uw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat de u één van deze spelvoorwaarden overtreedt, de Website probeert te manipuleren dan wel op een andere niet toegestane manier de Actie probeert te beïnvloeden.
Prijzen
1. De hoofdprijs bestaat uit de op de homepage weergegeven prijs of een uitbetaling in contanten van € 450,00. Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen.
2. Met de winnaars wordt binnen 7 dagen na de trekking telefonisch contact opgenomen. De prijzen worden uitgereikt door middel van een aangetekend schrijven of persoonlijk door een vertegenwoordiger van DEZZEL.
3. Bij weigering van inontvangstneming of enige andere reden van niet-uitkering van de prijzen, vervallen deze aan DEZZEL en kan ze eventueel nieuwe winnaars aanwijzen.
4. De prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De hoofdprijs is niet inwisselbaar voor geld. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
5. De aangifte van eventuele kansspelbelasting en de betaling daarvan komt voor rekening van de winnaars.
6. De winnaars geven toestemming voor het gebruik van hun voornaam, woonplaats en foto op de websites van DEZZEL voor promotionele doeleinden. Deze foto zal gemaakt worden op het moment van prijsuitreiking. Indien winnaars geen medewerking verlenen aan het maken van de foto of het verstrekken van benodigde gegevens, behoudt DEZZEL zich het recht voor de prijs niet uit te keren.
Overig
1. DEZZEL handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
2. Door middel van deelname aan de Actie worden persoonsgegevens van u verwerkt. De gegevens die de DEZZEL verkrijgt in het kader van deze Actie worden conform de relevante wet- en regelgeving behandeld. Meer informatie is te vinden in de Privacy Statement van DEZZEL.
P3. DEZZEL en de door haar ingeschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de Actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekloosheid van DEZZEL (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van DEZZEL
4. Op deze Actie, de spelvoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
5. DEZZEL behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de Actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.
6. Klachten over deze Actie kunt u per e-mail kenbaar maken via info@Dezzel.com. DEZZEL zal binnen één week reageren op uw klacht.